بروکراسی، ایران را ویران کرد

امروز ۲۶ آذر برای اخذ مجوز پنجمین جام موسیقی ایران به دفتر موسیقی وزارت ارشاد رفتم. شما فرض کنید وقتی یک کاری را دوبار انجام می دهید و مشکلی پیش نمی آید. بمبی منفجر نمی شود. انسانی به قتل نمی رسد. دیگر فکر کنم جرمی بالاتر از این نداریم. وقتی هیچکدام از این اتفاق ها نمی افتد حال نوبت به این است که باور کرد آن کار خطری نه برای جامعه دارد و نه برای مصالح کشور.

حال من پس از برگزار ۴ دوره از مسابقات استعدادیابی موسیقی ایران به همراه هم سنگران اجرایی مسابقات، برای بار پنجم درخواست مجوز برگزاری کردم. اما جالب بود پاسخی که دریافت کردم. بگذارید ببینیم اصلا این مجوز می گیرد؟

پدرام بهاآبادی – ۲۶ آذر ۱۳۹۶